Általános Szerződési Feltételek

Az Általános Szerződési Feltételek hatályba lépési dátuma: 2022. Május 4.

Az Általános Szerződési Feltételek készítésének dátuma: 2024. Június 18.Hike Road rendszer szolgáltatás

Általános Szerződési Feltételei


TARTALOMJEGYZÉK


1. A Szolgáltató elérhetősége 

1.1. A Szolgáltató neve, székhelyének postai címe, internetes honlapjának címe 

1.2. A Szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei: cím, telefonszám, elektronikus levelezési cím, annak a helynek, elérhetőségnek a megnevezése. 


2. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás leírása 

2.1. A Szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatás 


3. A szolgáltatói szerződés megkötése és a szerződéskötés feltételei 


4. Az előfizetői szolgáltatások díja


5. A Szolgáltatás szüneteltetése, korlátozása, felfüggesztése

5.1. Az szolgáltatás felfüggesztésének esetei és feltételei 


6. Az Szolgáltatói Szerződés időtartama, megszűnése

6.1. Az Előfizetői Szerződés időtartama

6.2. A Szolgáltató, vagy az Előfizető általi szerződésfelmondás és az előfizetői szerződés egyéb megszűnésének esetei, feltételei 7. Ügyfélkapcsolat, panaszkezelés, jogviták

7.1. Az előfizetői panaszok kezelése, folyamata, díjreklamáció intézése

7.2. Tájékoztatás a Szolgáltatással összefüggő jogviták peres és peren kívüli kezdeményezésének lehetőségéről és feltételeiről, a békéltető testülethez való fordulás jogáról, az eljárásra jogosult hatóságok, békéltető testület és egyéb szervezetek megnevezése, elérhetőségei


1. A Szolgáltató elérhetősége


1.1. A Szolgáltató neve, székhelyének postai címe, internetes honlapjának címe


A Szolgáltató neve: FATIX Kft. 

Székhelyének postai címe: 7100 Szekszárd, Csaba utca 30/b

A Szolgáltató internetes honlapjának címe: www.hikeroad.com


1.2. A Szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei: cím, telefonszám, elektronikus levelezési cím


A Központi Ügyfélszolgálat

(a) ügyfélforgalom előtt nyitva álló helyiséggel nem rendelkezünk.

(b) ügyfélszolgálat telefonszáma: 36300914400, amely hétfőtől - péntekig 08:00 - 16:30 -ig. hívható. Szombat - vasárnap 09:00 – 15:00-ig hívható.

(c) Ügyfélszolgálat e-mail címe: info@hikeroad.com 0-24 óráig elérhető.

 

2. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás leírása


A Szolgáltató a Hike Road rendszerrel lehetőséget biztosít az ügyfelei számára adatbázisban történő túraútvonalak rögzítésére, az általuk választott és megvásárolt csomag vagy előfizetési tartalmaknak megfelelő mértékében. Ehhez a www.hikeroad.com weboldalon adminisztrációs felületet biztosít. A rendszerhez tartozó Hike Road mobil applikáció az adatbázisban szereplő túraútvonalakat egy listázott formában, keresési lehetőséggel megjeleníti a végfelhasználók számára. A végfelhasználó a mobil applikáció segítségével kereshet az adatbázisban, majd teljesítheti az általa kiválasztott túrát. Teljesítését az applikációban lévő túraútvonalon meghatározott ellenőrző pontokon történő helymeghatározás beigazolásával hitelesíti. 

2.1 A Szolgáltatás igénybevételének feltételei, és a kapcsolódó kötelezettségek


A szolgáltatást minden természetes személy, egyesület, üzleti alapú vállalkozás igénybe veheti.

A Szolgáltató a szolgáltatást és a hozzá tartozó adminisztrációs felületet, illetve a mobil applikáció elérhetőségét weboldalán www.hikeroad.com/regisztracio regisztrációhoz köti. 


2.1.1. Együttműködési és tájékoztatási kötelezettség


A Szolgáltató a szolgáltatási jogviszonyból és az Előfizetői Szerződésből eredő szerződéses kapcsolat során kötelesek egymással együttműködni. Ennek érdekében a Szolgáltatás szempontjából jelentős tényekről, körülményekről, változásokról egymást kötelesek késedelem nélkül tájékoztatni. 

Felek kötelesek egymásnak megadni minden olyan adatot és információt, amelynek közlése a Szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséhez szükséges.

Az Előfizető és/vagy jogutódja haladéktalanul köteles értesíteni a Szolgáltatót, ha adatait (ideértve különösen a kapcsolattartásra megadott elérhetőségeket) személyét vagy jogállását, gazdálkodását érintő bármilyen jellegű változás következik be. E kötelezettség elmulasztásából eredő kár a mulasztó felet terheli.  Előfizető – a kármegelőzési, illetve

kárenyhítési kötelezettsége teljesítéseként – vállalja, hogy a Szolgáltatót haladéktalanul értesíti, ha észleli, hogy a Szolgáltató Szolgáltatása nem vagy nem kielégítően került teljesítésre. Az értesítés elmulasztása vagy késedelmes teljesítése esetén a Szolgáltató nem felel az esetlegesen ebből eredő károkért és/vagy Előfizetőt érintő költségekért.


2.1.2. A Szolgáltatás rendeltetésszerű használata


A szolgáltatás rendeltetésszerű használatának minősül, amennyiben a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást, a Felhasználó vagy Előfizető arra célra és úgy használja, amire a Szolgáltató létrehozta.  


A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás minőségéért, ha az Előfizető a Szolgáltatást nem rendeltetésszerűen használja.


A rendeltetésszerű használat körében:

  1. Az Előfizető nem jogosult a Szolgáltatást tovább értékesíteni.

  2.  A Szolgáltatás tovább értékesítése nem felel meg a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményének, mert a Szolgáltatást a Szolgáltató annak az Előfizető általi személyes igénybevétele céljából nyújtja, a Szolgáltatás rendeltetése annak az Előfizetők általi személyes igénybevehetősége.

  3. Az Előfizető tudomásul veszi, és kötelezettséget vállal arra nézve, hogy az Előfizetői Szerződés keretében igénybe vett Szolgáltatás használata során, különösen pedig az Ügyfélszolgálat igénybevételekor, továbbá az előfizetői bejelentések és panaszok megtétele során tartózkodik a zaklató, a közízlést és az emberi méltóságot sértő magatartástól. Amennyiben az Előfizető ezen kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltató jogosult az Előfizetőt felszólítani a rendeltetésellenes magatartás azonnali megszüntetésére. Amennyiben az Előfizető a kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget, a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást 60 napos felmondással felmondani.


3. Az Előfizetői Szerződés megkötése és a szerződéskötés feltételei


A Szolgáltató a Szolgáltatást az Előfizető részére az Általános Szerződés alapján nyújtja. Az Előfizetői Szerződés a Szolgáltatás nyújtása tárgyában a Szolgáltató és az Előfizető között létrejött szerződés, amely a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiből áll.


3.1.1. Az előfizetői jogviszony létrejötte


Az előfizetői jogviszony úgy jön létre, hogy az Előfizető a Szolgáltató ajánlatát tartalmazó Előfizetői Általános Szerződés feltételeit elfogadja azáltal, hogy az Előfizetői Szerződés megkötésére irányuló jognyilatkozatát ráutaló magatartással megteszi.


3.1.2. A Ráutaló magatartás


Szolgáltató ajánlatát elfogadó, az Előfizetői Szerződés megkötését, és az előfizetői jogviszony létrejöttét eredményező ráutaló magatartásnak minősül Előfizető részéről az Előfizetői Szerződés lényeges tartalmának ismeretében tanúsított, egyetértést kifejező tevőleges magatartás, amely kifejezi az Előfizetői Szerződés megkötésére irányuló akaratát, így különösen:


• elektronikus felületen elfogadja az Általános Szerződés Feltételeit, adatkezelési tájékoztatót tudomásul veszi;

• az Előfizetői Szerződéskötés során a szolgáltatási díj, vagy az Előfizetői díjának megfizetése;


3.1.3. Az Előfizetői Szerződés megkötéséhez szükséges adatok


Szolgáltató egyedi névre szóló előfizetői szerződéseket nem köt. Ezért a hikeroad.com oldalon a regisztrációnál megadott kapcsolati adatok, illetve a csomag előfizetés vásárlásánál, a  számlázási adatok az irányadóak. Szolgáltató minden esetben a valós adatokat kéri megadni.


Regisztrációnál megadott adatok:

a) a Felhasználó/Előfizető neve;

b) kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségek (e-mail cím, munkaidőben elérhető, kapcsolattartásra alkalmas telefonszám).


Csomag, előfizetés vásárlásánál megadott adatok:

a) a Felhasználó/Előfizető számlázási címe, cég esetén adószáma;

b) kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségek (e-mail cím, munkaidőben elérhető, kapcsolattartásra alkalmas telefonszám).


3.1.4. Az adatváltozás bejelentése


Felhasználó/Előfizető a megadott adatokban bekövetkezett változást – ideértve a számlázási cím változását is - köteles haladéktalanul, de legkésőbb az adatváltozást követő 15 (tizenöt) napon belül bejelenteni a Szolgáltatónak. A Szolgáltató a rendelkezésére bocsátott előfizetői adatokban bekövetkezett változások haladéktalan bejelentésének elmulasztásából eredő károkért nem vállal felelősséget, azonban az Előfizető szerződésszegésére tekintettel, az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti az Felhasználótól/Előfizetőtől.


3.2. Az előfizetői jogviszonnyal kapcsolatos ügyintézési jogosultságok


Az Előfizető: Az Előfizetéssel kapcsolatos előfizetői jogviszonyával összefüggésben teljes körű ügyintézésre jogosult. Az Előfizető az előfizetői jogviszonnyal összefüggésben a Szolgáltató által kezelt saját személyes adataihoz hozzáférhet, és azokat módosíthatja.Felhasználó: Az a természetes személy, aki a Szolgáltató által nyújtott díjtalanul igénybe vett szolgáltatással kapcsolatosan információkat megismerhet, és a mobil applikációt használtba veheti. Jogosult ugyanakkor a nem Előfizetéssel járó kiegészítő szolgáltatásokat megrendelni, ezeket módosítani és lemondani és jogosult arra is, hogy az előfizetői jogviszonnyal összefüggésben a Szolgáltató által kezelt saját személyes adataihoz hozzáférjen, és azokat módosítsa. Jogosult arra, hogy panaszt és hibabejelentést tegyen a Szolgáltatás vonatkozásában.


Számlafizető: Azt a természetes vagy jogi személyt, egyéni vállalkozót vagy egyéb szervezetet jelenti, aki a Szolgáltatás díjának számla alapján történő megfizetésére kötelezett. A Számlafizető egyetemlegesen felel az Előfizetővel az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott kötelezettségek teljesítéséért. Amennyiben az Előfizető a Számlafizető az Előfizetőtől elkülönülő szerződő fél, az Előfizető meghatározás alatt a Számlafizetőt is érteni kell.


4. Hibaelhárítás, hibabejelentések kezelése, folyamata, a hibabejelentések

elhárítására vonatkozó eljárás


4.1.1. A hibabejelentés fogalma


Az Előfizető által tett olyan bejelentés, mely a Szolgáltatás nem Előfizetői Szerződés szerinti teljesítésével, így különösen a szolgáltatás minőségének romlásával vagy igénybevételi lehetőségének megszűnésével kapcsolatos. Szolgáltató a hibabejelentéseket a jelen ÁSZF 1.2. pontjában meghatározott elérhetőségen fogadja.


4.1.2. A hibabejelentés menete


Szolgáltató a Felhasználó/Előfizető által tett hibabejelentéseket központi telefonos ügyfélszolgálatán vagy elektronikus levél formájában fogadja. Felhasználó/Előfizető a hibajelenséget jól körül határolja, és törekszik a hibajelenség pontos megadására. 


4.1.3. A hibabejelentés módja


a)  központi telefonos ügyfélszolgálaton keresztül, ügyfélszolgálat telefonszáma: +36300914400

b) elektronikus levélben, e-mail: info@hikeroad.com4.1.4. A hibaelhárítás folyamata


A Szolgáltató a Felhasználó/Előfizető által bejelentett hibát,  a hiba tényleges okának feltárásával behatárolja, és az elvégzett vizsgálat alapján telefonos segítség nyújtás formájában megpróbálja elhárítani azt. Amennyiben erre nincs lehetőség a hibabejelentéstől számított 72 órán belül

• a valós és a Szolgáltató érdekkörébe tartozó hibát kijavítja, vagy

• értesíti az Előfizetőt arról, hogy a hiba a vizsgálat alatt nem volt észlelhető, vagy a hiba nem a Szolgáltató érdekkörébe tartozó okból merült fel.

Nem tartozik a Szolgáltató érdekkörébe azon Szolgáltatások és Eszközök köre, amelyeket az internet, mobil hálózat jellegéből fakadóan nem a Szolgáltató biztosít, vagy nem része a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatásnak.


5. Az előfizetői szolgáltatások díja


5.1. Díjszabás


A Szolgáltató a Szolgáltatás díjaira vonatkozó részletes információkat és feltételeket, így különösen


• a Basic, Start díjcsomagok, előfizetői csomag, túrafeltöltési jegy esetében az éppen érvényben lévő meghatározott díjakat, tartalmak részleteit, minden esetben a hikeroad.com/arak oldalon nyilvánosan teszi közzé.

• a szolgáltatásnyújtás megkezdéséhez kapcsolódó díjakat-, különösen belépési, csatlakozási-, a Szolgáltató díjszabása tartalmazza. Mindazon szolgáltatásokat is, amelyeket a Szolgáltató esetlegesen közvetített szolgáltatásként nyújt,  és a közvetítés tényét a Szolgáltató az Előfizetőnek megküldött számlában feltünteti.


5.2. Az Előfizetői Szerződés megszűnése, idő előtti felmondása, módosítása, a szolgáltatás szüneteltetése, korlátozása alkalmával esedékessé váló díjak, minden egyéb egyszeri díj


A Szolgáltató által nyújtott Éves Csomag, a csomag értékesítés megfizetésével határozott időre:  1 évig, havi előfizetőknek- ,  amíg az Előfizető/Szolgáltató között szolgáltatás igénye fennáll-,  határozatlan időre nyújtja szolgáltatását. 


Amennyiben ezen időszak alatt ez meghiúsul- , legyen az a Szolgáltató/Felhasználó által kezdeményezett elállás miatt-, a  Szolgáltató a kifizetett szolgáltatás összegét nem téríti vissza.  Ugyanakkor egyéb díjakat sem szab ki a Felhasználóra. 


Előfizetői csomag módosításra év közben csak az egyel nagyobb szolgáltatási csomagra van lehetőség, a  két csomag közti díj különbség megfizetése után. A csomag módosításnak külön díja nincs. Azonban ezt csak e-mailben történő kérelem alapján engedélyezi a Szolgáltató. Az Előfizetőnek az első éves szolgáltatás belépésével nem kell éves rendszer használati díjat fizetnie. Azonban az első éves szolgáltatás lejárta után-, amennyiben továbbra is szeretné igénybe venni a szolgáltatást-, az Előfizetőnek évente egyszeri rendszerhasználati díjat kell fizetnie. A díj mértéke minden esetben a választott szolgáltatási csomag részletezésében az éppen érvénybe lévő megadott díj. A rendszerhasználati díj értékét minden naptári év elején a Szolgáltató  felülvizsgálja, és a piaci helyzethez viszonyítva határozza meg. A Szolgáltató fenntartja az árak változtatási jogát.5.3. Szolgáltató által nyújtott kedvezmények


A Szolgáltató dönthet kedvezmények, akciók felkínálásáról, amelyek a havi- vagy egyszeri, egyéb díjakat érinthetik. A Szolgáltató a kedvezmények, akciók mértékét és részvételi feltételeit közzéteszi. Az Előfizető egyszerre csak egy kedvezmény igénybevételére jogosult. A Szolgáltató nem vállal kötelezettséget az ajánlott kedvezmények korlátlan biztosítására. A Szolgáltató által kínált kedvezmények igénybevételét a Szolgáltató esetenként csak korlátozottan teszi lehetővé.


5.4. Díj fizetési időszakok, díjfizetés feltételek


Éves Basic, Start csomag esetén a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatáshoz való első csatlakozáskor egy egyszeri, azonnali csatlakozási díj fizetendő, mely 1 év szolgáltatás időtartamra ad jogosultságot. A következő évtől csak a megvásárolt csomagban feltüntetett éves rendszer használati díjat kell megfizetni, minden csatlakozási hónap utolsó banki napjáig, mely további 1 év használatra jogosít. 
Amennyiben a rendszer használati díj, illetve fizetős túrák utáni jutalék díja a számlán megadott 8 banki nap fizetési határidőn belül nem kerül megfizetésre, úgy Szolgáltató az Előfizető által feltöltött fizetős túrák státuszát ingyenesre állítja, ezzel minden Felhasználó számára elérhetővé teszi. Amennyiben az előfizetői díjhátralék rendezésre került, a  Szolgáltató a túrákat fizetősre visszaállítja. 


Az előfizetői csomag mindaddig folyamatos, amíg az Előfizető által választott havi, éves egyösszegű, illetve fizetős túrák utáni jutalék befizetések határidőre beérkeznek. Fizetési határidő minden esetben 8 banki nap. Amennyiben az előfizetési díj nem kerül megfizetésre, úgy a Szolgáltató az Előfizető által feltöltött fizetős túrák státuszát ingyenesre állítja, ezzel minden Felhasználó számára elérhetővé teszi azokat. Amennyiben az előfizetői díjhátralék rendezésre került, a  Szolgáltató a túrákat fizetősre visszaállítja. 


Jutalék alapú díjfizetés


A jutalék alapú díjfizetés minden Előfizetőre vonatkozik függetlenül attól, hogy éves csomag / vagy havi Előfizető. A jutalék fizetési kötelezettség, akkor jön létre, amennyiben az Előfizető ellen-díjas, úgynevezett fizetős túrát, vagy túrákat tölt fel Szolgáltató adatbázisába. Ezen jutalékok mértéke eltérő. Ezek mértékéről az Előfizetői csomag ajánlatban adunk tájékoztatást. 

A fizetős túrák után fizetendő jutalék elszámolási időszaka 2 havonta történik. Amennyiben a fizetős túrateljesítések száma megnő, úgy azt a  Szolgáltató egyoldalúan módosíthatja havi elszámolásra, de erről az Előfizetőt  előzetesen e-mailben tájékoztatja. 


Fizetős túra fogalma: amennyiben  a túra nem nyilvánosan teljesíthető minden Felhasználó számára. A túra feltöltője díj megfizetése után engedélyezi egy indító linkkel a túrateljesítést. Ezeket a túrákat hívják fizetős túráknak. 


5.5.1. Számlázási időszakok


A Szolgáltató általi számlázás a Szolgáltatónál vezetett Előfizetői nyilvántartás, az Előfizető által igénybe vett szolgáltatás alapján történik. A Szolgáltató kizárólag az Előfizetőnek biztosított és a jelen ÁSZF-nek megfelelő Szolgáltatást jogosult kiszámlázni, a megjelölt díjak szerint.

A Szolgáltató számlát állít ki az esedékes díjakról és egyéb fizetési kötelezettségekről (a továbbiakban együttesen: díjak).

A Szolgáltató elektronikus számlát állít ki, majd a felhasználói regisztrációban megadott elektronikus e-mail címre küldi ki. Ha az Előfizető más formában szeretné megkapni, ebben az esetben az ügyfélszolgálaton vagy e-mailen ezt kérnie kell. 

A számlázás történhet havonta, két havonta és évente, az éves csomag vagy az Előfizetői csomag választása szerint. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a számlázási ciklusok ettől eltérő meghatározására és azok módosítására.

Havi számlázási gyakoriság esetén a számlázási időtartam a Szolgáltató számlázási rendszeréhez igazodik.

2 havi vagy éves fizetési gyakoriság esetén számlázási időtartam a Szolgáltató számlázási rendszeréhez igazodik.

A Szolgáltató fenntartja a jogot a számlázási időszakok meghatározására és azok módosítására.

Abban az esetben, ha az Előfizető a Szolgáltatónál több Előfizetéssel rendelkezik a Szolgáltató csoportos számlán összesítve számlázza ki részére az ezen Előfizetések által érintett szolgáltatások díját.

Amennyiben az Előfizető aktuális számláját nem kapja kézhez a kézbesítési időpontig, úgy ezt az Ügyfélszolgálatnál 5 napon belül köteles jelezni.

A rendszeres díjak megfizetése a – számlázási gyakoriságnak megfelelő – tárgyidőszakra vonatkozóan előre, az egyéb díjak az igénybevételt követő számlázási időszakban, utólag esedékesek.


5.5.2. Értesítés a számla elkészültéről

A Szolgáltató az esedékes elektronikus számla kiállításával egyidejűleg az Előfizető e-mail címére értesítést küld az Előfizetőnek a számla elkészültéről. Ez az értesítés nem minősül fizetési felszólításnak.


5.5.3. A díjtartozás megfizetésére vonatkozó rendelkezések

A Szolgáltató az Előfizetői Szerződésből fakadó díjkövetelések érvényesítése érdekében harmadik fél Szolgáltatását veheti igénybe. A harmadik fél eljárása során felmerülő költségek – adminisztrációs költségek – az Előfizetőt terhelik, valamint a Szolgáltató jogosult a díjkövetelés érvényesítése céljából a harmadik fél részére átadni az Előfizető adatait. A Szolgáltatás díjának megfizetéséért az Előfizető a felelős, függetlenül a Szolgáltatás tényleges igénybe vételétől.
5.5.4. Az Elektronikus Számla (E-számla)


Az elektronikus számlára vonatkozó előírásokat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény tartalmazza. Az E-számla, a számla bemutatási mód megváltozása körében érinti az Előfizető és a Szolgáltató, mint számlakibocsátó között meglévő jogviszonyt.

A Szolgáltató vállalja, hogy E-számla esetén az Előfizető részére az esedékes számláit elektronikus úton küldi meg és mutatja be.

Előfizető elfogadja, hogy Szolgáltató értesítési kötelezettségének elektronikus úton tesz eleget. Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az E-számla igénybevétele alatt az Előfizetői Szerződéssel, az Előfizető által használt szolgáltatásokkal, illetve azok igénybevételével kapcsolatos tájékoztató leveleket és értesítéseket küld.

A szolgáltatás igénybevételének műszaki feltételei, időbeli korlátai: Az E-számla igénybevételének tárgyi feltétele, hogy az Előfizető rendelkezzen számítástechnikai eszközzel és internet-hozzáféréssel. 

A Szolgáltató az általa kiállított számlák megjelenítéséért, elektronikus formában megjelenő számlakép hitelességéért, az Előfizető adatainak védelméért, valamint a rendszer biztonságáért vállal felelősséget.

Az E-számla igénybevételét üzemszünet korlátozhatja. Tervezett üzemszünetet akkor tart a Szolgáltató, amikor a rendszer karbantartását, javítását, bővítését vagy más ehhez hasonló tevékenységet végez. A tervezett üzemszünet időtartama alkalmanként nem haladhatja meg a 72 órát. A tervezett üzemszünet idejéről a Szolgáltató legalább három naptári nappal előre a tájékoztató oldalán értesíti az Előfizetőt. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a folyamatos üzemeltetés kivételes esetekben a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. Ilyenkor a Szolgáltató köteles mindent megtenni a szolgáltatás mielőbbi biztosítása érdekében. A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos hibákkal okozott károkért felel.

Az Elektronikus Számla- és Dokumentum Bemutatás (E-számla) igénybevételének módja és feltételei

Előfizetőnek regisztrálnia kell magát.

Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a sikeres regisztrációt követően kizárólag elektronikus úton kap számlát, vagyis sem papíralapú számlát nem állít ki részére a Szolgáltató, sem készpénz-átutalási megbízást. A Szolgáltató az esedékes számla kiállításával egyidejűleg e-mailben értesítést küld az Előfizetőnek.

Az Előfizető tudomásul veszi, hogy az elektronikusan bemutatott számla csak elektronikus adatformájában hiteles.

Előfizető tudomásul veszi, hogy a jelszó titokban tartása az Ő érdekkörébe tartozó esemény, az ebből fakadó károkért a Szolgáltató nem felel.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációt visszautasítsa, vagy bármikor átmenetileg vagy véglegesen visszavonja, az alábbi esetekben:

• valótlan vagy hiányos adatok megadása.

• a Szolgáltató, a számlakibocsátók és/vagy más előfizetők/ügyfelek személyes adataival vagy a rendszerrel történő bármilyen visszaélés.

• Előfizetői Szerződés megszűnését követő 1 év elteltével.

A regisztráció során megadandó adatok

A regisztráció során kötelező, és nem kötelező adatok bevitelére van lehetőség. Ha az Előfizető bármelyik kötelezően kitöltendő adatát nem rögzíti, a Szolgáltató az Előfizető regisztrációját visszautasíthatja. A kötelezően kitöltendő mezőket a rendszer *-gal jelöli.

Helytelen vagy működésképtelen e-mail cím megadásából eredő bármilyen kárért nem vállal felelősséget a Szolgáltató.

Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató határozza meg az elektronikus számla kibocsátásának kezdő időpontját.

Az Előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben az általa megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, vagy azokkal nem sajátjaként rendelkezik, úgy annak valamennyi jogkövetkezményét viseli.


5.5.5. A különböző fizetési módokból adódó, Előfizetőt érintő eltérések


Utólag Fizető Előfizetés

Az utólag fizető Előfizető a díjakat banki átutalással, a Szolgáltató oldalán online bankkártyás fizetéssel teljesítheti.

Szolgáltató bankkártya adatokat nem kezel, és nem tárol.

A bankkártya adatok megadásához átirányítunk az OTP bank oldalára.

A gyors fizetésért a Hike Road külön díjat nem számol fel. A bankkártyával történő fizetésért a kártyakibocsátó bankok általában nem számolnak fel tranzakciós költséget, azonban ez bankonként eltérő lehet, ezért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.


A számla kiegyenlítésének napja:

• banki átutalás esetén az a nap, amikor a Szolgáltató bankszámlájára megérkezik a befizetett összeg;

• a Szolgáltató honlapján (http://www.hikeroad.com) keresztül történő befizetés esetén az a nap, amikor a Szolgáltató bankszámlájára megérkezik a befizetett összeg;


6. Az előfizetői szolgáltatás felfüggesztésének esetei és feltételei


Az Előfizető díjfizetési kötelezettségének megszegése miatt a Szolgáltató az előfizetését korlátozza, és fizetős túráit ingyenesre állítja, azaz minden Felhasználó számára elérhetővé teszi. A Szolgáltató a szolgáltatás felfüggesztése alatt díjat nem számít fel. Amennyiben a Szolgáltatás felfüggesztési oka változatlanul fennáll, a Szolgáltató a Szolgáltatás felfüggesztése időtartamának utolsó napjára 15 (tizenöt) napos felmondási idővel az Előfizetői státuszát felmondhatja.

A Szolgáltató jogosult az Előfizetői státuszt legalább 15 (tizenöt) napos felmondási idővel felmondani, és ennek tartamára a Szolgáltatást felfüggeszteni, amennyiben a rendelkezésre álló adatok, információk alapján valószínűsíthető, hogy az Előfizető a Szolgáltatás igénybevétele céljából a Szolgáltatót lényeges körülmény - így különösen a megadott adatok - vonatkozásában megtévesztette.7. A Szolgáltató vagy az Előfizető által kezdeményezett Előfizetői Szerződés módosításának esetei és feltételei, az Előfizetőt megillető jogok


Az Előfizetői Szerződés az ÁSZF-ből áll. Ennek elolvasása és elfogadása alapján jön létre az Előfizetői Szerződés. A Szolgáltató egyedi névre szóló szerződéseket nem köt. 

Az Előfizetői Szerződés módosítására az Előfizetői Szerződés megkötésének szabályai vonatkoznak.


7.1. A módosítás esetei


7.1.1. Felek Előfizetői Szerződésben rögzített, közös megegyezésen alapuló, jövőre szóló kétoldalú szerződésmódosítása;

7.1.2. Az Előfizetői Szerződés Szolgáltató általi egyoldalú módosítása;

7.1.3. Az Előfizető által kezdeményezett szerződésmódosítás.7.1.1 Az Előfizetői Szerződés Felek általi kétoldalú, közös megegyezéssel történő módosítása


A Szolgáltató a kétoldalú szerződésmódosításra vonatkozó ajánlatában közérthetően és áttekinthetően köteles rögzíteni, hogy az Előfizetői ÁSZF módosítása esetén a szerződés mely feltételei milyen módon változnak meg, továbbá köteles tájékoztatni az Előfizetőt a szerződésmódosítás menetéről.

Az Előfizető a Szolgáltatónak az Előfizetői Szerződés kétoldalú szerződésmódosításra vonatkozó ajánlatát a következő módokon fogadhatja el, amely elfogadással az Előfizetői Szerződés módosítása – az értesítésben megjelölt feltételekkel és időpontban – hatályba lép:

egyéb elektronikus hírközlés útján közvetlen hozzájárulásával.


Amennyiben az Előfizető a Szolgáltató Előfizetői ÁSZF módosítására irányuló kezdeményezését nem fogadja el, a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást 60 napos felmondással felmondani. (Eht. 134. § (11) bekezdése alapján).


7.1.2. Az Előfizetői Szerződés Szolgáltató általi egyoldalú módosítására vonatkozó szabályok


A Szolgáltató jogosult arra, hogy a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítsa.

Az Előfizető az egyoldalú szerződésmódosításról szóló értesítés kézhezvételétől számított 45 (negyvenöt) napon belül azonnali hatállyal, minden további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a előfizetést, kivéve abban az esetben:

a) ha a Szolgálató egyoldalú módosítása következtében az Előfizetői, illetve a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételek az Előfizető számára kizárólag előnyös módon változnak meg,

b) a Szolgáltató egyoldalú módosítása adminisztratív jellegű és nem tartalmaz az Előfizető számára hátrányos rendelkezést, vagy

c) a módosítás kifejezetten jogszabályváltozáson, hatósági vagy bírósági döntésen alapul.


Az egyoldalú módosítás esetén nem tekinthető az Előfizető számára előnyös módosításnak:

• a díjak, a díjcsomagok,

• a személyes adatok kezelésének az Előfizető számára nem egyértelműen előnyös megváltoztatása, még akkor sem, ha egyébként a hátrányos módosítások előnyös változásokkal járnak együtt.


Új szolgáltatások bevezetése nem értelmezhető a meglévő előfizetési szolgáltatás az ÁSZF módosításaként, tekintettel arra, hogy az Előfizető részére új szolgáltatás kizárólag megrendelése alapján nyújtható, így ezen új szolgáltatások az

Előfizetők tekintetében az Előfizetői Szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan az ÁSZF-ben rögzített feltételeket sem érintik. Az új szolgáltatások bevezetése esetén az Előfizetőket a felmondási jog nem illeti meg.

Nem tekinthető adminisztratív jellegű módosításnak, ha valamely szerződési feltétel úgy változik, hogy az Előfizetői Szerződésből eredő jogokat és kötelezettségeket érdemben módosítja.

Az Előfizető a határozatlan idejű Előfizetői Szerződést bármikor, így annak a Szolgáltató általi egyoldalú módosítása esetén is jogosult azonnali hatállyal, minden további hátrányos jogkövetkezmények nélkül felmondani.

Amennyiben a Szolgáltatásra irányuló ajánlat megtételét követően a Szolgáltató az ÁSZF-et egyoldalúan - a 7.1.2. a)-c) pontjaitól eltérő módon - módosítja, abban az esetben az ÁSZF közzétételét követő 14 (tizennégy) napon belül az Előfizető minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül elállhat a Szerződés megkötésétől.

Az Előfizető az Előfizetői Szerződését a változások ismeretében köti meg, az ÁSZF módosítása miatt felmondási jog nem illeti meg.


Vita esetén a Szolgáltatónak kell bizonyítania, hogy az egyoldalú módosítása következtében az Előfizetői Szerződés, illetve a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételek az Előfizető számára kizárólag előnyös módon változnak meg, illetve az egyoldalú módosítás csupán adminisztratív jellegű és nem tartalmaz az Előfizető számára hátrányos rendelkezést.


7.1.3. Az Előfizető által kezdeményezett szerződésmódosítás esetei, feltételei


Az Előfizető jogosult a Szolgáltatónál – a jelen ÁSZF 1. pontjában meghatározott kapcsolattartási pontokon – szóban, írásban, illetve, ha a Szolgáltatónak az elektronikus levélben vagy egyéb elektronikus hírközlés útján történő értesítéséhez hozzájárult, közvetlen elektronikus levélben (email) vagy közvetlen egyéb elektronikus hírközlés útján kezdeményezni az Előfizetői Szerződés módosítását. Amennyiben az Előfizető saját elhatározásából a Szolgáltatót elektronikus levélben vagy egyéb elektronikus hírközlés útján keresi meg, úgy kell tekinteni, hogy az Előfizető az elektronikus levélben vagy egyéb elektronikus hírközlés útján történő értesítéséhez hozzájárult. 

Az Előfizető által kezdeményezett Előfizetői Szerződés módosítás annak Szolgáltató általi elfogadásával jön létre, és a felek megállapodása szerint lép hatályba. Az Előfizetői Szerződés módosítására irányuló kezdeményezésnek az a magatartás minősül, amellyel a Szolgáltatónál előfizetői jogviszonyban álló személy a saját nevében igénybe vett Előfizetői Szerződéssel kapcsolatban rendelkezik, illetőleg az Előfizetői Szerződése keretében új szolgáltatást rendel meg vagy eseti szolgáltatást vesz igénybe. A Felhasználó az Előfizetői Szolgáltatással kapcsolatban kizárólag kiegészítő szolgáltatást rendelhet meg, illetve mondhat le, de az Előfizetői Szerződés módosítása körében egyébként nem járhat el. A Szolgáltató visszautasíthatja az Előfizető új Szolgáltatás megrendelésére vagy egyéb szerződésmódosításra vonatkozó igényének teljesítését, mindaddig, amíg az Előfizetőnek lejárt és ki nem egyenlített tartozása van.

Határozott idejű szerződés hatálya alatt az Előfizetőnek a kedvezményekre tekintettel szerződött Szolgáltatás feltételeinek (így különösen: díjcsomag, illetve opció) módosítására az Előfizetői Szerződés Felek általi közös megegyezéssel történő módosításával van lehetősége. Díjcsomag, illetve opcióváltás abban az esetben lehetséges, amennyiben az Előfizető által választott új díjcsomag és opció együttes havidíja magasabb, mint a határozott idejű szerződésében megkötött díjcsomag és opció együttes havidíja. Az új díjcsomag és opció a határozott időtartam

hátralévő része alatt kizárólag ugyanilyen módon módosítható. Amennyiben az Előfizető az írásban megkötött szerződés módosítását szóban kezdeményezi, és a kezdeményezés megfelel az ÁSZF-ben foglaltaknak, és azt a Szolgáltató szóban elfogadja, az Előfizetői Szerződés az előfizető szerződésmódosítási kezdeményezésének megfelelően módosul.


7.2. Változás az Előfizető adataiban

Előfizető az Előfizetői Szerződésben szereplő adatokban bekövetkezett változást – ideértve a számlázási cím változását is - köteles haladéktalanul, de legkésőbb az adatváltozást követő 15 (tizenöt) napon belül bejelenteni a Szolgáltatónak. A bejelentés elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő kárért Szolgáltató nem felel.


7.2.1. Változás az Előfizető személyében (előfizetői jogviszony átírása)


A Szolgáltató az Előfizető vagy a Jogutód kérésére az ÁSZF-ben foglaltak szerint módosíthatja az Előfizetői szerződést, ha az Előfizető személyében szerződés, öröklés vagy egyéb jogcímen történő jogutódlás következtében változás következik be.

Nem tekintendő átírásnak az Előfizető adatainak változása, amennyiben személye nem változik. A Szolgáltató visszautasíthatja az átírási kérelmet mindaddig, amíg az Előfizetőnek lejárt és ki nem egyenlített tartozása áll fenn a Szolgáltatóval szemben, és/vagy amíg korlátozás alatt áll.  Az előfizetői jogviszony folytatására kizárólag az jogosult, aki eleget tud tenni az Előfizetői Szerződésben foglalt követelményeknek. Természetes személyre történő átírás esetén az új előfizetői jogviszonyra a jelen ÁSZF az irányadó. Az átírási kérelem elfogadása esetén annak teljesítési határideje az átírási kérelem beérkezésétől számított legfeljebb 15 nap. A Szolgáltató köteles az átírás teljesítésére vállalt határidőn belül az átírást teljesíteni, vagy az átírás elutasításáról az Előfizetőt értesíteni. Az átírási kérelem elutasítása esetén a Szolgáltató a kérelmezőt egyéb elektronikus hírközlés útján értesíti Átírás esetén a Szolgáltató belépési díjat nem kérhet. Az átírás eredményeképpen az átírás napjától a jogutód válik az Előfizetői Szerződésből származó jogok jogosultjává és a kötelezettségek kötelezettjévé. Az átadó Előfizető előfizetői jogviszonya akkor szűnik meg, amikor az átvevő Előfizető a helyébe lép.

Az átírás automatikusan az Előfizető számláján lévő egyenleg átruházását is magában foglalja. Amennyiben az átírandó Előfizetői Szerződés Előfizetőjének számlatartozása vagy ki nem egyenlített számlája van, a Szolgáltató dönthet úgy, hogy az átírási kérelmet ezek kiegyenlítéséig nem teljesíti.


7.3.Díjcsomag módosítása


Bármely díjcsomagra való váltás az adott díjcsomag igénybevételére vonatkozó, az ÁSZF-ben, vagy az adott csomagra esetlegesen közzétett akciós részvételi feltételekben meghatározott feltételek szerint lehetséges. A díjcsomagról csak az aktuálisan érvényben lévő másik egyel nagyobb díjcsomagra lehet váltani. 

A díjcsomagok között akkor válthatnak az Előfizetők, ha nincs díjtartozásuk, fizetési hátralékuk.

Előfizető átválthat az aktuálisan elérhető más Előre Fizetett Díjú díjcsomagok bármelyikére vagy havi előfizetésre (ezek listája mindenkor

elérhető a www.hikeroad.com/arak weboldalon) a következő feltételekkel:


Az új díjcsomag igénybevételét a Szolgáltató a kérelem tudomásul vételét követő 5 (öt) munkanap alatt biztosítja – a felek ellenkező megállapodásának hiányában. Előfizető az új szolgáltatási csomag igénybevételére vonatkozó nyilatkozatát legkorábban a módosításnak Előfizető által szándékolt megvalósulását megelőző 30. naptól teheti meg joghatályosan. 

A Szolgáltató nem köteles az Előfizető díjcsomagját módosítani, ha az Előfizetőnek a Szolgáltatóval szemben díjtartozása áll fenn.


7.4. Az Előfizető tájékoztatásának módja


7.4.1. Az Előfizető értesítése az ÁSZF módosítása esetén


Közzététel:  az ÁSZF-et –ideértve annak módosításait- a Szolgáltató az Ügyfélszolgálatán és Internetes honlapján: http://www.hikeroad.com./aszf. teszi elérhetővé. A nyilvánosságra hozott ÁSZF-et a Szolgáltató ingyenesen teszi elérhetővé.

Az ÁSZF minden módosulása esetén a módosulás hatálybalépését megelőző  30 nappal  egységes szerkezetben közzéteszi a Szolgáltató internetes honlapján. 

Új Szolgáltatás bevezetése esetén, amennyiben az a már nyújtott Szolgáltatásokat nem érinti, a fenti 30 napos határidőt a Szolgáltató nem köteles alkalmazni. Ha a Szolgáltató a már meglévő Előfizetőit nem érintő új Szolgáltatás bevezetése, vagy módosítása miatt módosítja az ÁSZF-et, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF-et legkésőbb a módosítás hatálybalépésekor közzéteszi, és a hatályba lépést követő 8 napon belül küldi meg a Hatóságnak. Értesítés Jelen pontban, az értesítésről meghatározott szabályok a Szolgáltató által az Előfizetőnek küldött valamennyi értesítésre (különösen módosítás, felmondás, számlaküldés, panaszügyintézés) értelemszerűen irányadóak. A Szolgáltató egyoldalú szerződésmódosítás esetén a módosításról, a hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal az adott módosítással érintett Előfizetőket e-mailben értesíti,  az Előfizetőket megillető felmondás feltételeiről, és a felmondás jogkövetkezményeiről szóló tájékoztatással együtt.

A Szolgáltató az értesítési kötelezettségének a választása szerint a következő módon tehet eleget:


  • Az Előfizető közvetlen értesítésével, személyesen (szóban), postai úton, saját kézbesítés útján vagy az elektronikus szolgáltatás jellegéhez igazodó módon (például elektronikus levélben);

  •  az elektronikus dokumentumban vagy az elektronikus levélben foglalt  értesítést, az elektronikus értesítés elfogadásáról előzetesen nyilatkozó Előfizetőnek igazolható módon megküldték, vagy

  • a postai levélben foglalt vagy saját kézbesítés útján továbbított értesítést az Előfizetőnek igazolható módon megküldték.
7.4.2. Értesítés hozzáférhetővé válása


Az alábbi esetekben a Felek úgy tekintik, hogy a Szolgáltató Előfizetőnek küldött értesítése az Előfizető részére – ellenkező bizonyításig - kézbesítésre került, és ezáltal hozzáférhetővé vált:

a) A számlalevélben és az egyéb – tértivevény-szolgáltatás nélkül - postai úton megküldött értesítés esetén a postára adástól számított 7. (hetedik) napon;

b) a tértivevény-szolgáltatással küldött értesítés esetén a kézbesítés postai Szolgáltató által rögzített időpontjában;

c) amennyiben a tértivevény-szolgáltatással küldött értesítés átvételét a címzett megtagadta, akkor a kézbesítés megkísérlésének a napján, amennyiben pedig a küldemény „nem kereste”, „a címzett ismeretlen” vagy „ismeretlen helyre költözött” jelzéssel érkezik vissza a Szolgáltatóhoz, akkor a postai feladás napját követő 5.(ötödik) napon;

e) elektronikus levélben küldött értesítés esetében az elektronikus levélnek az Ügyfél e-mail címére történő megküldésének - a levelezési rendszer által rögzített - napján.

Az Előfizető jogosult bizonyítani, hogy az értesítést önhibáján kívül (ideértve az Előfizetőtől független műszaki-technikai meghibásodást, a postai Szolgáltatónak felróható okot, valamint a vis majort) nem vált számára hozzáférhetővé. Amennyiben a Szolgáltató értesítési kötelezettségének a számlalevélen tesz eleget, úgy az értesítés megtörténte és a hozzáférés ténye tekintetében ellen bizonyításnak nincs helye, ha az Előfizető az adott számlát vagy legalább annak egy részét megfizette, illetve azzal kapcsolatban bármilyen észrevétellel, kifogással, számlapanasszal fordul a Szolgáltatóhoz. Az értesítések tekintetében az Előfizetőnek az adatváltozás bejelentését érintő együttműködési kötelezettsége különös súllyal esik latba. Az Előfizető együttműködési kötelezettsége körében köteles a Szolgáltató részére az értesítések fogadása céljából megadott elérhetőségeit nyomon követni – így különösen az elektronikus tárhelyét, e-mail fiókját rendszeresen ellenőrizni – annak érdekében, hogy a Szolgáltatótól érkezett üzeneteket megismerje. Az Előfizető köteles továbbá az elektronikus értesítési címét, levelezési címét, lakcímét, hívószámát és minden egyéb, a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott, az értesítésére felhasználható elérhetőségének változásáról a Szolgáltatót haladéktalanul, de legkésőbb a változás bekövetkeztétől számított 15 (tizenöt) napon belül értesíteni, és amennyiben az Előfizető ezen kötelezettségét felróhatóan megszegi - különös tekintettel arra, ha az Előfizető értesítése azért hiúsul meg, mert az Előfizető az adatváltozását nem jelentette be - , azt a Felek az Eht. 134. § (11) bekezdésében foglaltak alapján az Előfizetői Szerződés megszegésének tekintik, és ebben az esetben a Szolgáltató jogosulttá válik az Előfizetői Szerződést 60 napos felmondási idővel az Előfizető szerződésszegésére tekintettel felmondani.


7.4.3. Az értesítés tartalma az ÁSZF módosítása esetén a következőket kell tartalmaznia:


a) az ÁSZF módosított rendelkezéseinek pontos megjelölését;

b) a módosítások lényegének rövid leírását;

c) a módosítások hatálybalépésének időpontját;

d) a közzétett ÁSZF elérhetőségét;

e) díjmódosítás esetén, vagy ha a díjban foglalt szolgáltatás mennyisége csökkentésre kerül, akkor a módosított díjat, mennyiséget és a változás összegét, szolgáltatáscsomag esetében szolgáltatásonként elkülönítve;

f) kifejezetten jogszabályváltozáson, hatósági vagy bírósági döntésen alapuló egyoldalú

szerződésmódosítás esetén azt a feltételt, jogszabályváltozást, hatósági vagy bírósági döntést, amellyel a Szolgáltató a módosítást indokolja, valamint

g) az Előfizetőt az ÁSZF egyoldalú módosítása esetén megillető jogokat.8. Az Előfizetői Szerződés időtartama, megszűnése


8.1. Az Előfizetői Szerződés időtartama Az Előfizetői Szerződés időtartama az Előfizetői Szerződésben meghatározottak szerint határozott vagy határozatlan lehet. A határozott időtartam a Szolgáltatás aktiválásának napján kezdődik meg és 1 évre szól.

Határozatlan időtartamú Előfizetői Szerződés Egyéni Előfizetés esetén addig áll fenn, míg a havidíj és jutalék folyamatosan megfizetésre kerül, illetve, még az Előfizető vagy a Szolgáltató fel nem mondja. 


8.2. A Szolgáltató, vagy az Előfizető általi szerződésfelmondás és az Előfizetői Szerződés egyéb megszűnésének esetei, feltételei


8.2.1.1. Az Előfizetői Szerződés Szolgáltató általi rendes felmondása


A Szolgáltató az Előfizetői Szerződést – kivéve amennyiben a jelen ÁSZF ettől eltérő felmondási időt állapít meg – 60 napos felmondási idővel mondja fel (rendes felmondás).

Amennyiben az Előfizetői Szerződésben a szolgáltatás megkezdésére meghatározott határidő teljesítésére a Szolgáltató műszaki okból nem képes, a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást 60 napos felmondással felmondani. 


8.2.1.2. Az Előfizetői Szerződés Szolgáltató általi rendkívüli felmondása


A Szolgáltató az Előfizetői Szerződés Előfizető általi megszegése esetén az Előfizetői Szerződést 15 (tizenöt) napos határidővel mondhatja fel, ha

a) az Előfizető bármely módon akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató szolgáltatásának rendeltetésszerű működését és az Előfizető ezt a szerződésszegést a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítéstől számított 3 (három) napon belül sem szünteti meg,

b) ha a rendelkezésre álló adatok, információk alapján valószínűsíthető, hogy az Előfizető az Előfizetői Szerződés megkötése vagy szolgáltatás igénybevétele céljából a Szolgáltatót lényeges körülmény – így különösen a személyes adatok – vonatkozásában megtévesztette,

c) amennyiben az Előfizető a Szolgáltatás esedékes díját a fizetési határidő elmulasztását követő 8 napon belül elküldött, a jogkövetkezményekre figyelmeztető első értesítést legalább 15 nappal követő második értesítés megtörténtét követően sem egyenlítette ki;


Az Előfizető Díjtartozása miatti Szolgáltatói rendkívüli felmondásra vonatkozó további rendelkezések 


Nem jogosult a Szolgáltató a 8.2.1.2. c) pontja alapján felmondani az Előfizetői Szerződést, ha az Előfizető a díjtartozás összegszerűségét vitatja, és a vita rendezése érdekében a jogvita elbírálására jogosult szervhez kérelmet terjesztett elő, amelyről másolatban tájékoztatta a Szolgáltatót, feltéve, hogy az Előfizető a nem vitatott és a szolgáltatás

igénybevételéért esedékes díjakat folyamatosan megfizeti.


8.2.1.3. A felmondás közlésének módja


A Szolgáltató az Előfizetői Szerződés felmondását az Előfizetővel e-mailben köteles közölni.

A Szolgáltató általi felmondásnak tartalmaznia kell:

a) a felmondás indokát,

b) a felmondási időt, a felmondási idő lejártának kiszámítási módját, és

c) ha a felmondás indoka az Előfizető szerződésszegése, akkor az Előfizető tájékoztatását arról, hogy ha az Előfizető a felmondási idő alatt a szerződésszegést megszünteti, az Előfizetői Szerződés nem szűnik meg a Szolgáltató felmondásával.

A Szolgáltató jogosult a szerződés felmondása helyett biztosítékot kérni vagy korlátozni a szolgáltatások körét, illetve használatát. Amennyiben az Előfizető a korlátozás okát 30 (harminc) napon belül nem szünteti meg, a korlátozás nem akadálya a Szolgáltató általi felmondásnak, ha a felmondás feltételei egyébként fennállnak. A Szolgáltató felmondása esetén az Előfizetői Szerződés megszűnésének napja az a nap, amely az írásbeli felmondásban megjelölt és eredménytelenül eltelt határnapot követi.


8.2.2. Határozatlan idejű Előfizetői Szerződés rendes felmondása


Az Előfizető a határozatlan idejű Előfizetői Szerződést azonnali hatállyal bármikor jogosult további jogkövetkezmények nélkül felmondani.

Azonnali hatályú felmondási jog gyakorlása esetén a felmondó nyilatkozat Szolgáltatóhoz történő megérkezését (megtételét vagy megküldését) követően a Szolgáltató haladéktalanul megteszi az Előfizetői Szerződés megszüntetéséhez szükséges technikai lépéseket és az Előfizetői Szerződés legkésőbb a nyilatkozat Szolgáltatóhoz történő megérkezését (megtételét vagy megküldését) követő napon szűnik meg.


8.2.3. Közös megegyezés

Az Előfizetői Szerződés megszűnik a Felek által megállapított időpontban, ha a szerződő felek közösen ebben megállapodnak, és azzal a feltétellel, hogy a Felek a Ráutaló magatartással kötött Előfizetői Szerződést Ráutaló magatartással, kifejezett szóbeli vagy írásos nyilatkozattal, a szóban kötött Előfizetői Szerződést kifejezett szóbeli,  vagy írásos nyilatkozattal, míg az írásban kötött Előfizetői Szerződést kifejezett írásos nyilatkozattal szüntethetik meg.


8.2.4. Előfizető halála, jogutód nélküli megszűnése, valamint a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnése


Az Előfizetői Szerződés megszűnik az Előfizető halálával, jogutód nélküli megszűnésével, valamint a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével.


9. Ügyfélkapcsolat, panaszkezelés, jogviták


 A Felhasználó, Előfizető az ügyfélközponton keresztül tud kapcsolatba lépni a Szolgáltatóval.


9.1. Az előfizetői panaszok kezelése, folyamata, díjreklamáció és kártérítési igények intézése

9.1.1. Előfizetői bejelentésnek minősül az előfizetői panasz


Előfizetői panasz: Előfizetői Szerződés alapján igénybe vett Szolgáltatás nyújtásával összefüggésben az Előfizető által tett olyan bejelentés, amely az Előfizetőt érintő egyéni jogsérelem vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul és nem minősül hibabejelentésnek;


9.1.2. Bejelentés megtétele a Szolgáltatónál


A panaszokat az Előfizető vagy felhasználó a Szolgáltató Központi Ügyfélszolgálat e-mail címére terjesztheti elő írásban. A Szolgáltató Ügyfélszolgálati elérhetőségére vonatkozó adatokat, információkat az ÁSZF 1.2 pontja,  és www.hikeroad.com/ugyfelszolgalat oldal tartalmazza. Az Előfizetői és Felhasználói bejelentések intézésére, panaszok kivizsgálására és orvoslására, az Előfizetők és Felhasználók tájékoztatására a Szolgáltató telefonon, interneten, postacímen elérhető, valamint az Előfizetők és Felhasználók számára online Ügyfélszolgálatot tart fenn. 

Az Ügyfélszolgálaton keresztül (telefonon, írásban, személyesen vagy Online Ügyfélszolgálaton) történő ügyintézéshez az Előfizető köteles megadni az egyértelmű azonosításához szükséges személyes adatokat, elsődlegesen az Előfizető által megadott név, cím, telefonszám, regisztrált e-mail cím adatokat.

 

9.1.3. Díjreklamáció kezelése a Szolgáltatónál


Ha az Előfizető a Szolgáltató által felszámított díj összegét vitatja, a Szolgáltató a bejelentést (díjreklamációt) haladéktalanul írásban rögzíti, és a bejelentés megvizsgálásának befejezéséig nem jogosult az Előfizetői Szerződést felmondani. Ha az Előfizető a díjfizetési határidő lejárta előtt benyújtott bejelentésben a számlában meghatározott díj összegszerűségét vitatja az Ügyfélszolgálatnál, és a bejelentést a Szolgáltató nem utasítja el 5 (öt) napon belül, a bejelentésben érintett díjtétel vonatkozásában a díjfizetési határidő a díjreklamáció megvizsgálásának időtartamával meghosszabbodik. A díjfizetési határidőt követően beérkező reklamációknak a vitatott számlában meghatározott díj fizetésére halasztó hatálya nincsen. A Szolgáltató a bejelentést minden esetben a bejelentés beérkezését követően 30 (harminc) napon belül érdemben megvizsgálja és írásban megválaszolja. Szolgáltató a számla esedékességétől számított 1 (egy) éven túl díjreklamációt nem fogad el. Nem jogosult a Szolgáltató felmondani a szerződést, ha az Előfizető a díjtartozás összegszerűségét vitatja, és a vita rendezése érdekében a jogvita elbírálására jogosult szervhez kérelmet terjesztett elő, amelyről másolatban tájékoztatta a Szolgáltatót, feltéve, hogy az Előfizető a nem vitatott és a szolgáltatás igénybevételéért esedékes díjakat folyamatosan megfizeti. A Szolgáltató köteles az Előfizető kérésére a nem vitatott díjak befizetésének lehetőségét biztosítani.


9.2. Tájékoztatás a Szolgáltatással összefüggő jogviták peres és peren kívüli kezdeményezésének lehetőségéről és feltételeiről, a békéltető testülethez való fordulás jogáról, az eljárásra jogosult hatóságok, békéltető testület és egyéb szervezetek megnevezése, elérhetőségeik


Előfizető az előfizetői szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos bejelentéseket, panaszokat elsősorban a Szolgáltatónál teheti meg az ÁSZF-ben leírtak szerint.

A Szolgáltatónál történő bejelentésen túl a fogyasztónak minősülő Előfizető az előfizetői szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos viták rendezése végett az alábbi szervekhez, hatóságokhoz, bíróságokhoz fordulhat:

a) a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény (a továbbiakban: Fgytv.) alapján a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független békéltető testületekhez fordulhatnak az Előfizető és Szolgáltató közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződések megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében. Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a Szolgáltató székhelye alapítja meg. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetősége: név: 


Budapesti Békéltető Testület, cím: 1016 Budapest,

Krisztina krt. 99., telefonszám: +36 1 488-2131, fax szám: +36 1 488-2186, e-mail cím:

bekelteto.testulet@bkik.hu.

Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – a fentiek szerint illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. 


A Békéltető Testületek elérhetőségei:


Bács-Kiskun Megyei

Békéltető Testület

Bács-Kiskun Megyei

Kereskedelmi és

Iparkamara

6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228

Telefonszám: + 36 76 501 525, +36 76 501 532

Telefax: + 36 76 501 538

E-mail:bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Honlap:www.bacsbekeltetes.hu


Békés Megyei Békéltető

Testület

Békés Megyei

Kereskedelmi és

Iparkamara

5600 Békéscsaba, Penza lakótelep 5.

Telefonszám: + 36 66 324 976

Telefax: + 36 66 324 976

E-mail: bekeltetes@bmkik.hu

Honlap: www.bmkik.hu


Budapesti Békéltető

Testület

Budapesti Megyei

Kereskedelmi és

Iparkamara

1016 Budapest, Krisztina körút 99.

Levelezési cím: 1253

Budapest, Pf. 10

Telefonszám: + 36 1 488 2131

Telefax: + 36 1 488 2186

E-mail:bekelteto.testulet@bkik.hu

Honlap: www.bekeltet.hu


Fejér Megyei

Békéltető Testület

Fejér Megyei

Kereskedelmi és

Iparkamara

8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszám: + 36 22 510 310

E-mail:bekeltetes@fmkik.hu

Honlap:www.bekeltetesfejer.hu


Hajdú-Bihar Megyei

Békéltető Testület

Hajdú-Bihar Megyei

Kereskedelmi és

Iparkamara

4025 Debrecen, Vörösmarty utca 13-15.

Telefonszám: +36 52 500 710

Telefax: +36 52 500 720

E-mail:bekelteto@hbkik.hu

Honlap:www.hbmbekeltetes.hu


Jász-Nagykun-Szolnok

Megyei Békéltető Testület

Jász-Nagykun-Szolnok

Megyei Kereskedelmi és

Iparkamara

5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszám: +36 56 510

621, +36 20 373 2570

E-mail:bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

Honlap:www.jaszbekeltetes.hu


Nógrád Megyei

Békéltető Testület

Nógrád Megyei

Kereskedelmi és

Iparkamara

3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A fsz. 4.

Telefonszám: +36 32 520 860

Telefax: +36 32 520 862

E-mail: nkik@nkik.hu

Honlap: www.bekeltetesnograd.hu


Somogy Megyei

Békéltető Testület

Somogy Megyei

Kereskedelmi és

Iparkamara

7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszám: +36 82

501 000

Telefax: +36 82 501 046

E-mail: skik@skik.hu

Honlap: www.skik.hu


Tolna Megyei Békéltető

Testület

Tolna Megyei

Kereskedelmi és

Iparkamara

7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25.

Telefonszám: +36 74 411 661, +36 30 664 2130

Telefax: +36 74 411 456

E-mail:kamara@tmkik.hu

Honlap:https://www.tmkik.hu/hu/bekelteto-testuletVeszprém Megyei Békéltető

Testület

Veszprém Megyei

Kereskedelmi és

Iparkamara

8200 Veszprém, Radnóti tér 1. 

Telefonszám: +36 88 814 121; +36 88 814 111

Telefax: +36 88 412 150

E-mail:info@bekeltetesveszprem.hu

Honlap:www.bekeltetesveszprem.huBaranya Megyei

Békéltető Testület

Baranya Megyei

Kereskedelmi és

Iparkamara

7625 Pécs, Majorossy Imre utca 36.

Telefonszám: + 36 72 507 154; +36 20 283 3422

Telefax: + 36 72 507 152

E-mail:info@baranyabekeltetes.hu

Honlap:www.baranyabekeltetes.hu


Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei

Békéltető Testület

Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei

Kereskedelmi és

Iparkamara


3525 Miskolc, Szentpáli utca 1.

Levelezési cím: 3501

Miskolc, Pf. 376

Telefonszám: + 36 46 501 091, + 36 46 501 870

Telefax: + 36 46 501 099

E-mail:bekeltetes@bokik.hu

Honlap:www.bekeltetes.borsodmegye.hu


Csongrád-Csanád

Megyei Békéltető

Testület

Csongrád-Csanád

Megyei Kereskedelmi

és Iparkamara

6721 Szeged, Párizsi körút 8-12.

Telefonszám: + 36 62 554 250/118 mellék

Telefax: + 36 62 426 149

E-mail:bekelteto.testulet@csmkik.hu

Honlap: www.bekeltetescsongrad.hu


Győr-Moson-Sopron

Megyei Békéltető Testület

Győr-Moson-Sopron

Megyei Kereskedelmi és

Iparkamara

9021 Győr, Szent István út 10/A

Levelezési cím: 9001 Győr,Pf. 673

Telefonszám: + 36 96 520 200

Telefax: + 36 96 520 291

E-mail:bekeltetotestulet@gymskik.hu

Honlap:www.gymsmkik.hu/bekelteto


Heves Megyei

Békéltető Testület

Heves Megyei

Kereskedelmi és

Iparkamara

3300 Eger, Hadnagy utca 6.

Levelezési cím: 3301

Eger, Pf. 440

Telefonszám: +36 36 416 660/105 mellék

Telefax: +36 36 323 615

E-mail:bekeltetes@hkik.hu

Honlap:www.hkik.hu/hu/content/bekelteto-testulet


Komárom-Esztergom

Megyei Békéltető

Testület

Komárom-Esztergom

Megyei Kereskedelmi

és Iparkamara

2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszám: +36 34 513 012

E-mail:kemkik@kemkik.hu

Honlap:www.kembekeltetes.hu


Pest Megyei Békéltető

Testület

Pest Megyei

Kereskedelmi és

Iparkamara

1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. 4. em. 2.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf. 81

Telefonszám: +36 1 792 7881

E-mail:pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap:www.panaszrendezes.hu


Szabolcs-Szatmár-Bereg

Megyei Békéltető Testület

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Megyei Kereskedelmi és

Iparkamara

4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 2.

Telefonszám: +36 42 420 180, +36 30 370 8226

Telefax: +36 42 420 180

E-mail:bekelteto@szabkam.hu

Honlap: www.bekeltetesszabolcs.hu


Vas Megyei Békéltető

Testület

Vas Megyei

Kereskedelmi és

Iparkamara

9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszám: +36 94 506 645, +36 94

312 356; +36 30 9566 708

Telefax: +36 94 316 936

E-mail:pergel.be@vmkik.hu

Honlap:www.vasibekeltető.hu


Zala Megyei Békéltető

Testület

Zala Megyei

Kereskedelmi és

Iparkamara

8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszám: +36 92 550 513

Telefax: +36 92 550 525

E-mail:zmbekelteto@zmkik.hu

Honlap:www.bekelteteszala.hu


b) Eht. és Fgytv. alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeihez, melyek hatáskörébe tartozik többek között a fogyasztók panaszkezelésre vonatkozó panaszaival, a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézésére vonatkozó panaszaival, valamint az Ügyfélszolgálattal, az előfizetői számlapanaszok szolgáltató általi intézésének rendjével kezelésével, a számla tartalmával kapcsolatos ügyek intézése.


Budapest Főváros Kormányhivatala

Fogyasztóvédelmi Főosztály,

Fogyasztóvédelmi Osztály

1051 Budapest, Sas utca 19. III. em.

Levelezési cím: 1051 Budapest, Sas utca 19.

Telefonszám: +36 1 450 2598

E-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu


Bács-Kiskun Megyei

Kormányhivatal Közlekedési,

Műszaki Engedélyezési és

Fogyasztóvédelmi Főosztály,

Fogyasztóvédelmi Osztály

6000 Kecskemét, Szent István

körút 19/A

Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Szent István körút 19/A

Telefonszám: +36 76 795 710

E-mail:fogyasztovedelem@bacs.gov.hu


Baranya Megyei

Kormányhivatal Közlekedési,

Műszaki Engedélyezési,

Mérésügyi és

Fogyasztóvédelmi Főosztály,

Fogyasztóvédelmi Osztály

7630 Pécs, Hengermalom utca 2.

Levelezési cím: 7630 Pécs, Hengermalom u. 2.

Telefonszám: +36 72 795 398

Telefax: +36 72 795 700

E-mail:fogyasztovedelem@baranya.gov.hu


Békés Megyei Kormányhivatal

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési

és Fogyasztóvédelmi Főosztály,

Fogyasztóvédelmi Osztály

5600 Békéscsaba, József Attila utca 2-4.

Levelezési cím: 5600 Békéscsaba, József Attila utca 2-4.

Telefonszám: +36 66 546 150

E-mail: fogyved@bekes.gov.hu


Borsod-Abaúj-Zemplén

Megyei Kormányhivatal

Hatósági Főosztály,

Fogyasztóvédelmi Osztály

3525 Miskolc, Városház tér 1.

Levelezési cím: 3525 Miskolc, Városház tér 1.

Telefonszám: +36 46 512 971

E-mail:fogyasztovedelem@borsod.gov.hu


Csongrád-Csanád Megyei

Kormányhivatal Műszaki

Hatósági Főosztály,

Fogyasztóvédelmi Osztály

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

Levelezési cím: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

Telefonszám: +36 62 680 530

E-mail:fogyasztovedelem@csongrad.gov.hu


Fejér Megyei Kormányhivatal

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési,

Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi

Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

8000 Székesfehérvár, Honvéd utca 8.

Levelezési cím: 8050 Székesfehérvár, Pf.936

Telefonszám: +36 22 501 751

E-mail: fogyved@fejer.gov.hu


Győr-Moson-Sopron Megyei

Kormányhivatal Közlekedési,

Műszaki Engedélyezési,

Mérésügyi és

Fogyasztóvédelmi Főosztály,

Fogyasztóvédelmi Osztály

9022 Győr, Türr István utca 7.

Levelezési cím: 9022 Győr, Türr István utca 7.

Telefonszám: +36 96 795 950

Telefax: +36 96 795 955

E-mail:fogyasztovedelem@gyor.gov.hu


Hajdú-Bihar Megyei

Kormányhivatal Közlekedési,

Műszaki Engedélyezési,

Mérésügyi és

Fogyasztóvédelmi Főosztály,

Fogyasztóvédelmi Osztály

4025 Debrecen, Széchenyi utca

Levelezési cím: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 46.

Telefonszám: +36 52 533 924

Telefax: +36 52 327 753

E-mail:fogyasztovedelem@hajdu.gov.hu


Heves Megyei Kormányhivatal

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési

és Fogyasztóvédelmi Főosztály,

Fogyasztóvédelmi Osztály

3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9.

Levelezési cím: 3301 Eger, Pf. 81

Telefonszám: +36 36 515 469

Telefax: +36 36 516 040

E-mail: fogyved@heves.gov.hu


Jász-Nagykun-Szolnok

Megyei Kormányhivatal

Közlekedési, Műszaki

Engedélyezési, Mérésügyi és

Fogyasztóvédelmi Főosztály,

Fogyasztóvédelmi Osztály

5000 Szolnok, Indóház utca 8.

Levelezési cím: 5000 Szolnok, Indóház utca 8.

Telefonszám: +36 56 795 165

E-mail:jasz.fogyved@jasz.gov.hu


Komárom-Esztergom Megyei

Kormányhivatal Közlekedési,

Műszaki Engedélyezési és

Fogyasztóvédelmi Főosztály,

Fogyasztóvédelmi Osztály

2800 Tatabánya, Bárdos László utca 2.

Levelezési cím: 2800 Tatabánya,

Bárdos László utca 2.

Telefonszám: +36 34 309 303

Telefax: +36 34 309 302

E-mail:fogyasztovedelem.meff@komarom.gov.hu


Nógrád Megyei Kormányhivatal

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési

és Fogyasztóvédelmi Főosztály,

Fogyasztóvédelmi Osztály

3100 Salgótarján, Karancs út 54.

Levelezési cím: 3101 Salgótarján, Pf.308

Telefonszám: +36 32 511 116

E-mail: fogyved@nograd.gov.hu


Pest Megyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Főosztály,

Fogyasztóvédelmi Hatósági Osztály

1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1088

Budapest, József krt. 6.

Telefonszám: +36 1 459 4843

E-mail:fogyved@pest.gov.hu


Somogy Megyei

Kormányhivatal Közlekedési,

Műszaki Engedélyezési,

Mérésügyi és

Fogyasztóvédelmi Főosztály,

Fogyasztóvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Vásártéri utca 2.

Levelezési cím: 7400 Kaposvár,

Vásártéri utca 2.

Telefonszám: +36 82 510 868

E-mail:fogyasztovedelem@somogy.gov.hu


Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki

Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi

Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

4400 Nyíregyháza, Hatzel tér 10.

Levelezési cím: 4401 Nyíregyháza, Pf.77

Telefonszám: +36 42 500 694

Telefax: +36 42 504 398

E-mail:

fogyasztovedelem@szabolcs.gov.hu


Tolna Megye Kormányhivatal

Közlekedési, Műszaki

Engedélyezési, Mérésügyi és

Fogyasztóvédelmi Főosztály,

Fogyasztóvédelmi Osztály

7100 Szekszárd, Kiskorzó tér 3.

Levelezési cím: 7100

Szekszárd, Kiskorzó tér 3.

Telefonszám: +36 74 795 385

Telefax: +36 74 999 103

E-mail:fogyvedelem@tolna.gov.hu


Vas Megyei Kormányhivatal

Közlekedési, Műszaki

Engedélyezési, Mérésügyi és

Fogyasztóvédelmi Főosztály,

Fogyasztóvédelmi Osztály

9700 Szombathely, Wesselényi utca 7.

Levelezési cím: 9701

Szombathely, Pf. 29

Telefonszám: +36 94 505 220,+36 94 505 219

Telefax: +36 94 506 984

E-mail:fogyasztovedelem@vas.gov.hu


Veszprém Megyei Kormányhivatal

Hatósági Főosztály, Fogyasztóvédelmi

Osztály

8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

Levelezési cím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

Telefonszám: +36 88 550 510

E-mail:veszprem.fogyasztovedelem@veszprem.gov.hu


Zala Megyei Kormányhivatal

Közlekedési, Műszaki

Engedélyezési és

Fogyasztóvédelmi Főosztály,

Fogyasztóvédelmi Osztály

8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 24.

Levelezési cím: 8900

Zalaegerszeg, Göcseji út 24.

Telefonszám: +36 92 510 530

E-mail:fogyasztovedelem.zala@zala.gov.hu


c) A fogyasztók megtévesztése, a fogyasztók választási szabadságát indokolatlanul korlátozó üzleti módszerek

alkalmazása, a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés esetén a Gazdasági Versenyhivatalhoz tehet

bejelentést.

Gazdasági Versenyhivatal

1054 Budapest Alkotmány u. 5.

Levelezési cím: 1391, Budapest 62. Pf. 211

Telefon: 472-8900

Honlap: www.gvh.hu


d) Amennyiben a személyes adataihoz fűződő jogai sérültek, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatóság

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.;

postafiók: 1363 Budapest, Pf. 9.;

telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410;

Honlap: www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

e) Az Európai Parlament és a Tanács 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete értelmében az Európai Unióban

tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók és az Európai Unióban letelepedett kereskedők közötti, online

adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogviták bírósági

eljáráson kívüli rendezésére európai online vitarendezési platformon keresztül is lehetőség van fogyasztónak

minősülő magánszemélyek részére az általuk leadott rendelések esetén. Az európai online vitarendezési

platform elérhető a http://ec.europa.eu/odr linken. Az online vitarendező platformról érkező megkereséseket a Szolgáltató a bekeltetesonline.hu@vodafone.com e-mail címen fogadja. Ez az e-mail cím kizárólag a vitarendező platformon beérkezett megkereséseket hivatott fogadni. A panaszos fél az online vitarendezési platformon a panaszok bejelentésére szolgáló elektronikus űrlap kitöltésével nyújthat be panaszt.

A Szolgáltató a fenti elérhetőségi és hatáskörre vonatkozó adatokat tájékoztató jelleggel adja meg, azok változásáért felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató és az Előfizető, valamint a Számlafizető arra törekszik, hogy együttműködésük keretében a kapcsolatukból

eredő jogvitákat egymás érdekeinek figyelembevételével, a peres út igénybevétele nélkül rendezzék.

A fenti vitarendezési módok nem érintik az Előfizetők azon jogát, hogy a Szolgáltatóval szemben igényeit a polgári jog

szabályai szerint érvényesítse a hatáskörrel rendelkező illetékes bíróság előtt. Amennyiben tehát a fentiekben fogalt

peren kívüli eljárásokban sem sikerült orvosolni, az illetékes bírósághoz fordulhat. A területileg illetékes bíróságok listája

elérhető a következő honlapon: https://birosag.hu/birosag-kereso.9.3. A fogyatékossággal élő végfelhasználók számára nyújtott termékek és szolgáltatások részletei és tájékoztatás az ezekkel kapcsolatos aktuális információk elérhetőségéről.

A Szolgáltató kifejezetten a fogyatékossággal élő végfelhasználók számára kifejlesztett termékeket, illetve a fogyatékossággal élő végfelhasználók számára kifejlesztett szolgáltatásokat jelenleg nem értékesít, így ezekkel összefüggésben külön tájékoztatást nem áll módjában adni.